Hmong getalle vanaf 1 tot 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Pes tsawg -
1 Een Ib -
2 Twee Ob -
3 Drie Peb -
4 Vier Plaub -
5 Vyf Tsib -
6 Ses Rau -
7 Sewe Xya -
8 Agt Yim -
9 Nege Cuaj -
10 Tien Kaum -
11 Elf Kaum ib -
12 Twaalf Kaum ob -
13 Dertien Kaum peb -
14 Veertien Kaum plaub -
15 Vyftien Kaum tsib -
16 Sestien Kaum -
17 Sewentien Kaum xya -
18 Agtien Kaum yim -
19 Negentien Kaum cuaj -
20 Twintig Nees nkaum -
21 Twintig Nees nkaum ib -
22 Twee en twintig Nees nkaum ob -
23 Drie en twintig Nees nkaum peb -
24 Vier en twintig Nees nkaum plaub -
25 Vyf en twintig Nees nkaum tsib -
26 Ses en twintig Nees nkaum rau -
27 Sewe en twintig Nees nkaum xya -
28 Twintig Nees nkaum yim -
29 Nege en twintig Nees nkaum cuaj -
30 Dertig Peb caug -
31 Dertig een Peb caug ib -
32 Twee en dertig Peb caug ob -
33 Drie en dertig Peb caug peb -
34 Dertig vier Peb caug plaub -
35 Vyf en dertig Peb caug tsib -
36 Ses en dertig Peb caug rau -
37 Sewe en dertig Peb caug xya -
38 Agt en dertig Peb caug yim -
39 Dertig nege Peb caug cuaj -
40 Veertig Plaub caug -
41 Een en veertig Plaub caug ib tug -
42 Veertig twee Plaub caug ob lub -
43 Veertig drie Plaub caug peb -
44 Veertig vier Plaub caug plaub -
45 Vyf en veertig Plaub caug tsib -
46 Ses en veertig Plaub caug rau -
47 Veertig sewe Plaub caug xya -
48 Agt en veertig Plaub caug yim -
49 Veertig nege Plaub caug cuaj -
50 Vyftig Tsib caug -
51 Vyftig een Tsib caug ib -
52 Twee en vyftig Tsib caug ob -
53 Vyftig drie Tsib caug peb -
54 Vier en vyftig Tsib caug plaub -
55 Vyf en vyftig Tsib caug tsib -
56 Vyftig ses Tsib caug rau -
57 Sewe en vyftig Tsib caug xya -
58 Agt en vyftig Tsib caug yim -
59 Vyftig nege Tsib caug cuaj -
60 Sestig Caum -
61 Een en sestig Caum ib tug -
62 Twee en sestig Caum ob -
63 Sestig drie Caum peb -
64 Sestig vier Caum plaub -
65 Vyf en sestig Caum tsib -
66 Sestig Caum rau -
67 Sestig sewe Caum xya -
68 Sestig agt Caum yim -
69 Sestig nege Caum cuaj -
70 Sewentig Pawg Xya Caum -
71 Sewentig Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 Twee en sewentig Pawg Xya Caum ob -
73 Sewentig drie Pawg Xya Caum peb -
74 Vier en sewentig Pawg Xya Caum plaub -
75 Vyf en sewentig Pawg Xya Caum tsib -
76 Sewentig ses Pawg Xya Caum rau -
77 Sewe en sewentig Pawg Xya Caum xya -
78 Sewentig agt Pawg Xya Caum yim -
79 Sewentig nege Pawg Xya Caum cuaj -
80 Tagtig Yim caum -
81 Tagtig een Yim caum ib tug -
82 Twee en tagtig Yim caum ob -
83 Drie en tagtig Yim caum peb -
84 Vier en tagtig Yim caum plaub -
85 Vyf en tagtig Yim caum tsib -
86 Ses en tagtig Yim caum rau -
87 Sewe en tagtig Yim caum xya -
88 Agt en tagtig Yim caum yim -
89 Nege en tagtig Yim caum cuaj -
90 Negentig Cuaj caum -
91 Negentig een Cuaj caum ib tug -
92 Negentig twee Cuaj caum ob -
93 Negentig drie Cuaj caum peb -
94 Negentig vier Cuaj caum plaub -
95 Negentig vyf Cuaj caum tsib -
96 Negentig ses Cuaj caum rau -
97 Negentig sewe Cuaj caum xya -
98 Negentig agt Cuaj caum yim -
99 Negentig Cuaj caum cuaj -
100 Een honderd Ib puas -