Kazak getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroнөл -
1Eenбір -
2Tweeекі -
3Drieүш -
4Vierтөрт -
5Vyfбес -
6Sesалты -
7Seweжеті -
8Agtсегіз -
9Negeтоғыз -
10Tienон -
11Elfон бір -
12Twaalfон екі -
13Dertienон үш -
14Veertienон төрт -
15Vyftienон бес -
16Sestienон алты -
17Sewentienон жеті -
18Agtienон сегіз -
19Negentienон тоғыз -
20Twintigжиырма -
21Twintigжиырма бір -
22Twee en twintigжиырма екі -
23Drie en twintigжиырма үш -
24Vier en twintigжиырма төрт -
25Vyf en twintigжиырма бес -
26Ses en twintigжиырма алты -
27Sewe en twintigжиырма жеті -
28Twintigжиырма сегіз -
29Nege en twintigжиырма тоғыз -
30Dertigотыз -
31Dertig eenОтыз бір -
32Twee en dertigОтыз екі -
33Drie en dertigотыз үш -
34Dertig vierОтыз төрт -
35Vyf en dertigОтыз бес -
36Ses en dertigотыз алты -
37Sewe en dertigОтыз жеті -
38Agt en dertigОтыз сегіз -
39Dertig negeОтыз тоғыз -
40Veertigқырық -
41Een en veertigҚырық бір -
42Veertig tweeқырық екі -
43Veertig drieқырық үш -
44Veertig vierқырық төрт -
45Vyf en veertigқырық бес -
46Ses en veertigҚырық алты -
47Veertig seweқырық жеті -
48Agt en veertigқырық сегіз -
49Veertig negeқырық тоғыз -
50Vyftigелу -
51Vyftig eenелу бір -
52Twee en vyftigелу екі -
53Vyftig drieелу үш -
54Vier en vyftigелу төрт -
55Vyf en vyftigелу бес -
56Vyftig sesелу алты -
57Sewe en vyftigелу жеті -
58Agt en vyftigелу сегіз -
59Vyftig negeелу тоғыз -
60Sestigалпыс -
61Een en sestigАлпыс бір -
62Twee en sestigалпыс екі -
63Sestig drieалпыс үш -
64Sestig vierАлпыс төрт -
65Vyf en sestigалпыс бес -
66SestigАлпыс алты -
67Sestig seweАлпыс жеті -
68Sestig agtалпыс сегіз -
69Sestig negeАлпыс тоғыз -
70Sewentigжетпіс -
71Sewentigжетпіс бір -
72Twee en sewentigжетпіс екі -
73Sewentig drieжетпіс үш -
74Vier en sewentigжетпіс төрт -
75Vyf en sewentigжетпіс бес -
76Sewentig sesжетпіс алты -
77Sewe en sewentigжетпіс жеті -
78Sewentig agtжетпіс сегіз -
79Sewentig negeжетпіс тоғыз -
80Tagtigсексен -
81Tagtig eenсексен бір -
82Twee en tagtigсексен екі -
83Drie en tagtigсексен үш -
84Vier en tagtigсексен төрт -
85Vyf en tagtigсексен бес -
86Ses en tagtigсексен алты -
87Sewe en tagtigсексен жеті -
88Agt en tagtigсексен сегіз -
89Nege en tagtigсексен тоғыз -
90Negentigтоқсан -
91Negentig eenтоқсан бір -
92Negentig tweeтоқсан екі -
93Negentig drieтоқсан үш -
94Negentig vierтоқсан төрт -
95Negentig vyfтоқсан бес -
96Negentig sesтоқсан алты -
97Negentig seweтоқсан жеті -
98Negentig agtтоқсан сегіз -
99Negentigтоқсан тоғыз -
100Een honderdжүз -

Comments