Armeens getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0Zeroզրո -
1Eenմեկ -
2Tweeերկու -
3Drieերեք -
4Vierչորս -
5Vyfհինգ -
6Sesվեց -
7Seweյոթ -
8AgtEight -
9Negeինը -
10Tienտասը -
11Elfտասնմեկ -
12Twaalfտասներկու -
13Dertienտասներորդ -
14Veertienտասնչորս -
15Vyftienտասնհինգ -
16Sestienտասնվեց -
17Sewentienտասնյոթ -
18Agtienտասնութ -
19Negentienտասնինն -
20Twintigքսան -
21Twintigքսան -
22Twee en twintigքսան երկու -
23Drie en twintigքսաներեք -
24Vier en twintigքսանչորս -
25Vyf en twintigքսանհինգ -
26Ses en twintigքսանվեց -
27Sewe en twintigքսան յոթ -
28Twintigքսան ութ -
29Nege en twintigքսանինը -
30Dertigերեսուն -
31Dertig eenերեսուն մեկ -
32Twee en dertigերեսուն երկու -
33Drie en dertigերեսուն երեք -
34Dertig vierերեսուն չորս -
35Vyf en dertigերեսուն հինգ -
36Ses en dertigերեսուն վեց -
37Sewe en dertigերեսուն յոթ -
38Agt en dertigերեսուն ութ -
39Dertig negeերեսուն ինը -
40Veertigքառասուն -
41Een en veertigքառասունմեկ -
42Veertig tweeքառասուներկու -
43Veertig drieքառասուներեք -
44Veertig vierքառասունչորս -
45Vyf en veertigքառասունհինգ -
46Ses en veertigքառասունվեց -
47Veertig seweքառասունյոթ -
48Agt en veertigքառասունութ -
49Veertig negeքառասուն ինը -
50Vyftigհիսուն -
51Vyftig eenհիսունմեկ -
52Twee en vyftigՀիսուն երկու -
53Vyftig drieՀիսուն երեք -
54Vier en vyftigհիսունչորս -
55Vyf en vyftigհիսունհինգ -
56Vyftig sesհիսուն վեց -
57Sewe en vyftigհիսունյոթ -
58Agt en vyftigհիսուն ութ -
59Vyftig negeհիսուն ինը -
60Sestigվաթսուն -
61Een en sestigվաթսուն մեկ -
62Twee en sestigվաթսուն երկու -
63Sestig drieվաթսուն երեք -
64Sestig vierվաթսուն չորս -
65Vyf en sestigվաթսուն հինգ -
66Sestigվաթսուն վեց -
67Sestig seweվաթսուն յոթ -
68Sestig agtվաթսունութ -
69Sestig negeվաթսունինը -
70Sewentigյոթանասուն -
71Sewentigյոթանասուն մեկ -
72Twee en sewentigյոթանասուն երկու -
73Sewentig drieյոթանասուն երեք -
74Vier en sewentigյոթանասուն չորս -
75Vyf en sewentigյոթանասուն հինգ -
76Sewentig sesյոթանասուն վեց -
77Sewe en sewentigյոթանասուն յոթ -
78Sewentig agtյոթանասունութ -
79Sewentig negeյոթանասուն ինը -
80Tagtigութսուն -
81Tagtig eenութսուն մեկ -
82Twee en tagtigութսուն երկու -
83Drie en tagtigութսուն երեք -
84Vier en tagtigութսունչորս -
85Vyf en tagtigութսունհինգ -
86Ses en tagtigութսուն վեց -
87Sewe en tagtigութսուն յոթ -
88Agt en tagtigութսուն ութ -
89Nege en tagtigութսուն ինը -
90Negentigիննսուն -
91Negentig eenիննսուն մեկ -
92Negentig tweeիննսուն երկու -
93Negentig drieիննսուն երեք -
94Negentig vierիննսուն չորս -
95Negentig vyfիննսունհինգ -
96Negentig sesիննսունվեց -
97Negentig seweիննսուն յոթ -
98Negentig agtիննսուն ութ -
99Negentigիննսուն ինը -
100Een honderdհարյուր -

Comments