Albanees getalle vanaf 1 tot 100

NommersDie skryf van die NommersDie skryf van die NommersDie lesing van die Nommers
0ZeroZero -
1EenNjë -
2TweeDy -
3DrieTre -
4VierKatër -
5VyfPesë -
6SesGjashtë -
7SeweShtatë -
8AgtTetë -
9NegeNëntë -
10TienDhjetë -
11ElfNjëmbëdhjetë -
12TwaalfDymbëdhjetë -
13DertienTrembëdhjetë -
14VeertienKatërmbëdhjetë -
15VyftienPesëmbëdhjetë -
16SestienGjashtëmbëdhjetë -
17SewentienShtatëmbëdhjetë -
18AgtienTetëmbëdhjetë -
19NegentienNëntëmbëdhjetë -
20TwintigNjëzet -
21TwintigNjëzet e një -
22Twee en twintigNjëzet e dy -
23Drie en twintigNjëzet e tre -
24Vier en twintigNjëzet e katër -
25Vyf en twintigNjëzet e pese -
26Ses en twintigNjëzet e gjashtë -
27Sewe en twintigNjëzet e shtatë -
28TwintigNjëzet e tetë -
29Nege en twintigNjëzet e nëntë -
30DertigTridhjetë -
31Dertig eenTridhjetë një -
32Twee en dertigTridhjetë e dy -
33Drie en dertigTridhjetë e tre -
34Dertig vierTridhjetë e katër -
35Vyf en dertigTridhjetë e pesë -
36Ses en dertigTridhjetë e gjashtë -
37Sewe en dertigTridhjetë e shtatë -
38Agt en dertigTridhjetë e tetë -
39Dertig negeTridhjetë e nëntë -
40VeertigDyzetë -
41Een en veertigDyzet e një -
42Veertig tweeDyzet e dy -
43Veertig drieDyzet e tre -
44Veertig vierDyzet e katër -
45Vyf en veertigDyzet e pesë -
46Ses en veertigDyzet e gjashtë -
47Veertig seweDyzet e shtatë -
48Agt en veertigDyzet e tetë -
49Veertig negeDyzet e nëntë -
50VyftigPesëdhjetë -
51Vyftig eenPesëdhjetë e një -
52Twee en vyftigPesëdhjetë e dy -
53Vyftig driePesëdhjetë e tre -
54Vier en vyftigPesëdhjetë e katër -
55Vyf en vyftigPesëdhjetë e pesë -
56Vyftig sesPesëdhjetë e gjashtë -
57Sewe en vyftigPesëdhjetë e shtatë -
58Agt en vyftigPesëdhjetë e tetë -
59Vyftig negePesëdhjetë e nëntë -
60SestigGjashtëdhjetë -
61Een en sestigGjashtëdhjetë e një -
62Twee en sestigGjashtëdhjetë e dy -
63Sestig drieGjashtëdhjetë e tre -
64Sestig vierGjashtëdhjetë e katër -
65Vyf en sestigGjashtëdhjetë e pesë -
66SestigGjashtëdhjetë e gjashtë -
67Sestig seweGjashtëdhjetë e shtatë -
68Sestig agtGjashtëdhjetë e tetë -
69Sestig negeGjashtëdhjetë e nëntë -
70SewentigShtatëdhjetë -
71SewentigShtatëdhjetë e një -
72Twee en sewentigShtatëdhjetë e dy -
73Sewentig drieShtatëdhjetë e tre -
74Vier en sewentigShtatëdhjetë e katër -
75Vyf en sewentigShtatëdhjetë e pesë -
76Sewentig sesShtatëdhjetë e gjashtë -
77Sewe en sewentigShtatëdhjetë e shtatë -
78Sewentig agtShtatëdhjetë e tetë -
79Sewentig negeShtatëdhjetë e nëntë -
80TagtigTetëdhjetë -
81Tagtig eenTetëdhjetë e një -
82Twee en tagtigTetëdhjetë e dy -
83Drie en tagtigTetëdhjetë e tre -
84Vier en tagtigTetëdhjetë e katër -
85Vyf en tagtigTetëdhjetë e pesë -
86Ses en tagtigTetëdhjetë e gjashtë -
87Sewe en tagtigTetëdhjetë e shtatë -
88Agt en tagtigTetëdhjetë e tetë -
89Nege en tagtigTetëdhjetë e nëntë -
90NegentigNëntëdhjetë -
91Negentig eenNëntëdhjetë e një -
92Negentig tweeNëntëdhjetë e dy -
93Negentig drieNëntëdhjetë e tre -
94Negentig vierNëntëdhjetë e katër -
95Negentig vyfNëntëdhjetë e pesë -
96Negentig sesNëntëdhjetë e gjashtë -
97Negentig seweNëntëdhjetë e shtatë -
98Negentig agtNëntëdhjetë e tetë -
99NegentigNëntëdhjetë e nëntë -
100Een honderdNjëqindë -

Comments